PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS – patirtinis, gamtamokslinis, vertybinis ugdymas

MOKYKLOS – DARŽELIO VEIKLOS TIKSLAI:

 • teikti kokybišką ir vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (-si) mokykloje-darželyje;
 • pradinio ugdymo – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų ir bendrųjų vertybių pagrindus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.

MOKYKLOS – DARŽELIO UŽDAVINIAI:

 • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
 • puoselėti vaiko prigimtines galias (intelektines, emocines, dvasines, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
 • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;
 • saugoti ir puoselėti vaikų teises ir pareigas garantuojančią vaikų kultūrą;
 • tenkinti individualius vaiko poreikius, šalinant ugdymosi netolygumus;
 • užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą, taikant savito (katalikiškojo) ugdymo sistemos elementus, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
 • kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų ir rūpintojų) ir mokyklos-darželio santykius, padedant gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;
 • ugdymo procese atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius ypatumus, sukuriant ugdymui (-si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo (-si) erdvę;
 • sukurti ugdymo turinį, atitinkantį ugdymo tikslus, amžiaus tarpsnių raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus;
 • naudoti ugdymo priemones ir taikyti metodus, skatinančius vaiko savarankiškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 • taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią ir vaiko dedamas pastangas pabrėžiančią vertinimo sistemą;
 • teikti neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, atskleidžiantį individualybę;
 • teikti vaikui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kt. pagalbą;
 • teikti vaikams, šeimai ir pedagogams pagalbą patirtinio ugdymo centre pagal jam priskirtą kompetenciją.