MOKYTOJŲ TARYBA – svarbi mokyklos savivaldos institucija.
Mokytojų tarybos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vigraitė.
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorė, pavaduotojos ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi ne mažiau kaip 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sprendimai patvirtini mokyklos tarybos – privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.

ŠVIESOS MIESTELIO TARYBA – vienija darniam miestelio kūrimui bendruomenės narius: tėvelius, mokytojus, ugdytinius darbuotojus ir administracijos atstovus.
MOKYKLOS-DARŽELIO “ŠVIESA” TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija.
Mokyklos darželio taryba renkama 2-jų metų kadencijai.
Delegatus į miestelio tarybą renka tėveliai klasių ir grupių susirinkimuose,
mokytojai- mokytojų tarybos metu,
darbuotojai- visuotinio susirinkimo metu.
Administracija į tarybą deleguoja vieną atstovą.
Mokyklos direktorė Tarybos veikloje gali dalyvauti, tarybai pakvietus.
Mokyklos taryba renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
TARYBOS SUDĖTIS:
pirmininkė – tėvų atstovė Laura Mitkevičienė
sekretorė – mokytojų atstovė Kristina Grybienė
nariai:
bendruomenės atstovė Jurgita Baltrušaitienė
mokytojų atstovė Daiva Barkauskienė
bendruomenės atstovė Irina Bulatova
mokytojų atstovė Aušra Jankauskienė
bendruomenės atstovė Aušrinė Giedraitienė
tėvų atstovė Toma Grybienė
tėvų atstovė Jovita Rastenė
MOKYKLOS  TARYBOS FUNKCIJOS:
Bendruomenės tradicijų puoselėjimas;
Veiklos kokybę garantuojančių dokumentų tvirtinimas ir įgyvendinimo kontrolė (strateginio plano, metų veiklos plano, statybų remonto plano, viešųjų pirkimų plano;
Veiklos koregavimas atsižvelgiant į audito duomenis ir finansavimą;
Nebiudžetinių lėšų kaupimas ir paskirstymas;
Paramos šaltinių paieška;
Bendruomenės poreikių vertinimas ir prioritetinių sričių nustatymas