MOKYTOJŲ TARYBA – svarbi mokyklos savivaldos institucija.
Mokytojų tarybos pirmininkė – direktorė Erika Vaidelienė.
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi ne mažiau kaip 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sprendimai patvirtini mokyklos tarybos – privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.

ŠVIESOS MIESTELIO TARYBA – vienija darniam miestelio kūrimui bendruomenės narius: tėvus (globėjus), mokytojus, darbuotojus ir administracijos atstovus.
MOKYKLOS-DARŽELIO “ŠVIESA” TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija.
Mokyklos darželio taryba renkama 2-jų metų kadencijai.
Delegatus į miestelio tarybą renka tėvai (globėjai) klasių ir grupių susirinkimuose,
mokytojai- mokytojų tarybos metu,
darbuotojai- visuotinio darbuotojų susirinkimo metu.
Administracija į tarybą deleguoja vieną atstovą.
Mokyklos direktorius Tarybos veikloje gali dalyvauti, tarybai pakvietus.
Mokyklos taryba renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
TARYBOS SUDĖTIS:
pirmininkė – tėvų (globėjų) atstovė Sandra Keršė
sekretorė – mokytojų atstovė Kristina Grybienė
nariai:
tėvų (globėjų) atstovė Kristina Astrauskienė
mokytojų atstovė Daiva Barkauskienė
tėvų (globėjų atstovė Irina Danilkevičienė
mokytojų atstovė Aušrinė Giedraitienė
mokytojų atstovė Edita Šidlauskienė
tėvų (globėjų) atstovė Dalia Urbelienė
administracijos atstovė Edita Zdančienė
MOKYKLOS  TARYBOS FUNKCIJOS:
Bendruomenės tradicijų puoselėjimas;
Veiklos kokybę garantuojančių dokumentų tvirtinimas ir įgyvendinimo kontrolė (strateginio plano, metų veiklos plano, statybų remonto plano, viešųjų pirkimų plano;
Veiklos koregavimas atsižvelgiant į audito duomenis ir finansavimą;
Nebiudžetinių lėšų kaupimas ir paskirstymas;
Paramos šaltinių paieška;
Bendruomenės poreikių vertinimas ir prioritetinių sričių nustatymas