KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „ŠVIESA“ geriausia mokykla šeimoms auginančioms vaikus nuo 3 iki 11 metų.
Mes esame emocinio raštingumo, metodinių naujovių, inovatyvios gerosios patirties sklaidos ir idėjų centras.

Mes siekiame visų ugdytinių kokybinės pažangos, rengiame vaikus gyventi naujame technologijų pasaulyje, grįsdami ugdymo procesą efektyviais partnerystės ryšiais su visuomene, bendros veiklos su tėvais principu, ugdome kūrybišką, dorą ir sumanų žmogų.

MŪSŲ VIZIJA – Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ – katalikiška, patirtinė „Doros“ lyderystės mokykla, geriausiai atskleidžianti kiekvieno vidinį potencialą.

MŪSŲ MISIJA – Teikti kokybišką visavertį vertybinį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir neformalų ugdymą. Ugdyti kūrybingą, aktyvią, savarankišką ir dorą asmenybę – saugios, darnios šeimos, bendruomenės, visuomenės garantą.

MŪSŲ VERTYBĖS

Pamatinės asmeninės vertybės:

 • Tikėjimas: atskleidimas vidinio potencialo kaip pasitikėjimo savimi pagrindo
 • Viltis: gėrio kiekviename žmoguje priėmimas
 • Meilė: atsakingas veikimas kartu dėl kilnesnių tikslų
 • Atvirumas: gebėjimas duodant priimti
 • Atsakomybė: asmeninis į(si)pareigojantis rūpestis savo ir kitų gerove.
 • Kūrybingumas: vidinių galimybių atskleidimas, ieškant, teikiant ir įgyvendinant idėjas.
 • Empatiškumas: individualus geros savijautos puoselėjimas
 • Verslumas: saviraiška, atskleidžianti savo ir kitų talentus
 • Finansinis raštingumas: pagarbus kiekvieno kaip vertybės priėmimas
 • Profesionalumas: atsakingas požiūris į darbą/mokymąsi, aukšta kompetencija.
 • Komandinė dvasia: kartu galime daugiau: „1+1=3”

Mokyklos veikla siejama su ignaciškomis vertybėmis:

 • Bendruomeniškumas: atsakingas ir pagarbus veikimas kartu, meile ir pagarba grįstų santykių kūrimas.
 • Darbštumas: meilė darbui, suvokiant darbą kaip žmogaus gėrį, keičiantį ne tik išorinį pasaulį, bet ir patį žmogų.
 • Tarnystė: nesavanaudiškas pagalbos teikimas ir aukojimasis šalia esančiam.
 • Teisingumas: sąžiningas elgesys su savimi ir kitais priimant ir vykdant sprendimus.
 • Ištikimybė: sąžiningas santykis su savimi, Dievu ir kitais.
 • Dėkingumas: gebėjimas atpažinti gėrį, jį vertinti bei dėkoti už tai Dievui bei žmonėms.

 

MŪSŲ FILOSOFIJA
Mokyklos stiprybė ir išskirtinumas – patirtinis kūrybinis ugdymas taikant „Doros“ lyderystės tradiciją.
Kuriame dalindamiesi ir augame kartu prasmingos patirties veikloje, kaip dori ir sėkmingi žmonės, žinantys kad kiekvienas sutiktas žmogus ateina būdamas geru – o išeina dar geresniu, nes vertybinėje aplinkoje užauga vertybių puoselėtojas ir kūrėjas.

 

MŪSŲ PASLAUGOS
Pradinis integruotas išsilavinimas pagal valstybinius standartus;
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal „Gerąją pradžią“ ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą;
Integruotas patirtinis vertybinis ugdymas, taikant Jėzuitų pedagogikos elementus;
Individualios doros lyderystės pratybos „Šviesuolio akademijoje“
Skatinanti vaiko pastangų ir darbo vertinimo sistema
Prasminga popamokinė veikla su papildomų būrelių pasirinkimu (nemokamų ir mokamų);
Saviugdos klubai berniukams ir mergaitėms su pailgintos dienos priežiūra iki 18 val.
Sveikatą tausojantis maitinimas

 

MŪSŲ ISTORIJA

Mokykla pastatyta 1968 m.
1968 metais buvo įsteigtas savaitinis lopšelis-darželis Nr. 14,
Nuo 1968 m. iki 1988 m. įstaigai vadovavo a.a. direktorė Otilija Kukliauskienė.
Nuo 1988 m. iki 1993 m., įstaigai vadovavo direktorė Rimutė Šermuolienė.
1993 m. įstaiga pertvarkyta ir pavadinta Kauno darželiu-mokykla “Šviesa.”
Nuo 1993 m. pirmoji katalikiškos pasaulėžiūros įstaiga Kaune.
Nuo 1993 m. iki 2009 m. įstaigai vadovavo direktorė a.a. Laima Irena Rutkauskienė.
Nuo 2009 m. iki 2019 m. įstaigai vadovavo direktorė Evelina Stankevičienė.
Nuo 2019 m. įstaigai vadovauja direktorė Erika Vaidelienė.
Nuo 2010 m. įstaiga veikia kaip pradinio ugdymo mokykla-darželis „Šviesa“
Nuo 2012 m. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ veikia kaip patirtinio vertybinio ugdymo centras „Šviesos miestelis“
„Šviesos miestelis“ įkurtas kartu su socialiniais partneriais: Patirtinio vadovavimo akademija: „Via Experientia“; VŠĮ „Kauno šachmatų federacija“; VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“; „Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija“
2014 m. Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” tėvų iniciatyva įkurtas labdaros-paramos fondas „Šviesuolis“ prisideda prie patirtinio vertybinio ugdymo projektų įgyvendinimo.
Šiuo metu pas mus ugdosi apie 300 vaikų, jų amžius – nuo 3 iki 11 metų.
Įstaigoje veikia 13 sodybų (klasių ir grupių): 3 ikimokyklinės grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės,
8 pradinio ugdymo klasės.
Kauno mokykloje-darželyje „Šviesa“ teikiama pagalba: logopedo, spec.pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo; menų ir muzikos pedagogų.

 

ŠVIESOS MIESTELIO PRISTATYMAS