UGDYMO PRINCIPAI IR PAGRINDINĖS NUOSTATOS

Ugdymo turinys grindžiamas principais:

humaniškumo – vaikas yra vertybė, jis ugdomas būti savarankišku, garbingu, gebančiu pasirinkti ir atsakyti už savo pasirinkimą, jo ugdymas remiasi dorine kultūra, pagarba pripažintoms vertybėms;

demokratiškumo – ugdomas kritiškai mąstantis, tolerantiškas, iniciatyvus, mokantis bendrauti su kitais žmogus;

nacionalumo – ugdomas savo krašto patriotas, gebantis remtis krašto tradicijomis, rūpinasi tapatybės išsaugojimu, savo krašto istorija;

atsinaujinimo – ugdomas kūrybingas, tvirto būdo, gebantis priimti ir kritiškai vertinti informaciją, apsispręsti ir priimti sprendimus žmogus, vaikų ugdymas, atviras, kritiškai vertinantis ir priimantis naujoves, išsaugantis dorovės normas, ugdymo turinys nuolat atnaujinamas, derinamas su ugdymui keliamais tikslais ir uždaviniais;

tęstinumo – užtikrinamos kiekvienam vaikui vienodos galimybės įgyti pradinius įgūdžius, gebėjimus, nuostatas ir suteikiamos palankios visiems vaikams galimybės ugdytis, pasirengti mokyklai;

įvairovės – vaiko ugdymas grindžiamas formų įvairove, sudaromos sąlygos plėtoti gebėjimus ir kompetencijas;

katalikiškumo – dorinis atsakomybės, teisingumo, meilės ugdymas(is).

Ugdymo procese integruojami ir Jėzuitų pedagogikos ugdymo principai

 

Jėzuitų pedagogikos ugdymo principai:

1. visuminis ugdymas, apimantis keturias asmenybės ugdymo sritis – intelektinį ugdymą, dvasinį ugdymą, socialinį ir emocinį ugdymą, fizinį ugdymą;

2. šv. Ignaco pedagoginės paradigmos taikymas;

3. bendras siekis  „geriau“, „daugiau“;

4. rūpinimasis kiekvienu asmeniu;

5. mokymas pripažinti šio pasaulio vertingumą.