„Šviesos“ miestelio darbo laikas:

7:00- 19:00
Miestelio vartus rakiname 21:00 – 7:00
Pamokos prasideda: I srautas – 8:30; II srautas – 9:00
Miestelis atostogauja – liepos mėnesį

Administracijos priėmimo valandos:

PIRMADIENIAIS – 8:30-16:00
ANTRADIENIAIS – 8:30-16:00

 

Šviesos miestelio mokinukai atostogauja 

Mūsų mokykloje taikomi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

Kauno  mokykloje-darželyje  „Šviesa“ mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal parengtą mokykloje vertinimo sistemą, kuri sudaryta, vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 (TAR, 2015-12-21, Nr. 20049).

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas. Vertinimai, pastabos fiksuojami pasiekimų knygelėse. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

Pusmečio  mokinių pasiekimai fiksuojami įrašant  mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

Mokinys, turintis visų mokomųjų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto Mokytojų taryba.

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir turi teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Baigus pradinio ugdymo programą mokiniams išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.